Wednesday, August 11, 2010

Ndodhite e fundit

14 shkolla kan mare pjesë në garat e Shkollave të Gjelbra këtë vit!
Kërkuam nga nxënësit të janë kreativ dhe nga mbeturinat të bëjnë vegla mësimi.
Ato bënën model të kopshtit zologjik, molekula, lule dhe shum gjëra të ndryshme. Lexoni më shum ne ueb faqën tone në pjesën ku shkruan garat!

I kemi shpallur fituesit për garat e Shkollave të Gjelbra për vitin 2010!
Kemi shpërblyer një shkollë me vend të pare dy me vend të dytë dhe dy me vend të tretë! Me 10 qershor fituesit e vizituan observatiorinë megalite në Kokino! Lexoni më shum ne ueb faqën tone në pjesën ku shkruan garat!

Deri në fund të qershorit të vitit 2010, gjith Shkollat e Gjelbra kanë aplikuar me projektet e tyre deri te ne për ti aprovuar. Projektet e gjelbra do të ndihmojnë për kursimin e energjisë elektrike, ujit, do të promovojnë shprehi ekologjike transporti, dhe do ta avancojnë udhëheqjen e punës me mbeturina në shkollat. Projektet do të financohen nga USAID Programi Shkollat e Gjelbra dhe nga komunat! Pritni më shum risi në këtë temë!

Përmbledhja e materijaleve për implementimin e Projekteve të Klubeve të Gjelbra është në vijim! Deri në fillimin e vitit shkollor pritet që shkollat të paisen me, poqe elektrike kursyese, qeshme me rjedhë kohore, perde, korpa për mbeturina, paisje për parkimin e biçikletave dhe shum sende të tjera! Pritni më shum risi në këtë temë!

Posledni slucuvanja

14 училишта учествуваа во Натпреварот на Зелените училишта оваа година! Побаравме од учениците да бидат креативни и да изработат помошни наставни средства од отпад! Изработија модел на зоолошка градина, цвет, молекули и многу други работи. Прочитајте повеќе на нашта страница именувана Натпревар!

Ги прогласивме победниците на Натпреварот на Зелените училишта за 2010 година. Доделивме една прва, две втори и две трети награди! На 10. јуни, победниците ја посетија мегалитската опсерваторија Кокино! Прочитајте повеќе на нашта страница именувана Натпревар!

До крајот на јуни, 2010 година, сите Зелени клубови поднесоа за одобрување до нас зелени проекти што ќе придонесат кон заштеда нa енергија и вода, ќе промовираат еколошки транспортни навики и ќе го подобрат управувањето со отпадот во училиштата. Проектите ќе бидат финансирани од Програмата Зелени училишта на УСАИД и од општините! Очекувајте повеќе новини на оваа тема!

Набавката на материјали за имплементација на проектите на Зелените клубови е во тек! До почетокот на новата учебна година, училиштата ќе добијат штедливи сијалици, временски чешми, завеси, канти за отпад, рампи за паркирање велосипеди и многу други работи! Следуваат новини на оваа тема!

Latest happenings

14 schools participated in the Green Schools’ competition this year! Students were asked to be creative and to make learning materials out of waste! They built models of zoo, flower, molecules and much more. Learn more on our Competition page!

We announced the Green Schools’ Competition winners for year 2010! We awarded one first, two second and to third prizes! On June 10, the winners visited megalithic observatory of Kokino! Learn more on our Competition page!

By the end of the June, 2010, all Green Clubs submitted to us for approval green projects that would safe energy and water, promote environment friendly transportation habits and would improve waste management practices in the schools. Their projects will be financed by the Green Schools Programme of USAID and the municipalities! More news on the topic are upcoming!

The procurement of materials for implementation of Green Clubs project is underway! By the beginning of the new school year in September, schools will receive new energy efficient light bulbs, water saving faucets, curtains, trash cans, bike racks and much more! News on the topic are upcoming!

Tuesday, May 4, 2010

Денот на планетата земја Dita planetit

Годинава по третпат, на 25 април во Градскиот парк, беше одбележан Денот на планетата Земја, под мотото „Собирај ПЕТ за подобар свет“. Овој настан годинава го организираа Проект на УСАИД за рециклирање пластика, Министерството за животна средина и Град Скопје.Проектот на УСАИД за основно образование заедно со партнер oрганизацијата Мдц.Ти.нет, на овој еко настан ги претстави “Зелените Училишта”. Околу стотина ученици од 20 зелени училишта формирани во повеќе градови во Македонијa, одржаа акција за чистење на зелените површини во паркот, упатија пораки за подигање на свеста за климатските промени и заштита на животната средина и ги претставија активностите што ги имплементираат во своите училишта. .Во рамките на настанот учество зедоа и популарни музички ѕвезди, а на присутните им се обратија градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски, Министерот за животна средина и просторно планирање Неџати Јакупи и директорот на Проектот на УСАИД за основно образование Кит Прентон.Këtë vit për herë të tretë me radhë më 25 prill në parkun e qytetit u festua Dita e Tokës nën moton "Mbledh PET për botë më të mirë." Ngjarja e këtij viti u organizua nga USAID Projekti për reciklimin e plastikës, Ministria e Mjedisit dhe Qyteti i Shkupit.


Proekti i USAID-it për arsimin fillor së bashku me partnerin organizatën Mdc.Ti.net, në këtë ngjarje paraqitën "Shkollat e Gjelbra". Rreth njëqind nxënës nga 20 shkolla të gjelbra në qytete të ndryshme në Maqedoni, bënën aksion për pastrimin e sipërfaqeve të gjelbra në park, gjithashtu edhe paraqitën mesazhe për të ngritur vetëdijen në lidhje me ndryshimin e klimës dhe mbrojtjen e mjedisit dhe paraqitën aktivitete të cilat i zbatojnë në shkollat e tyre.Në këtë ngjarje morën pjesë dhe yje të muzikës të vendit, a të pranishmive u drejtuan
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, Ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor Nexhati Jakupi dhe drejtori i USAID Projekti për arsimin fillor Keith Prenton.


This year, on April 25th, the third celebration of Earth Day was held in the City Park, under the motto "Collect PET for a better world." The event was organized by USAID Plastic Recycling Project, Ministry of Environment and the City of Skopje.


At this event USAID Primary Education Project, together with their partner organization Mdc.Ti.net, presented the Green Schools. Approximately one hundred students from 20 green schools, in cities across Macedonia, held various activities: cleaning the green areas in the park, writing awareness raising messages about climate change and environmental protection and they presented other activities that are implemented in their schools.


The people at the event were addressed by
the Mayor of the City of Skopje, Koce Trajanovski, the Minister of Environment and Physical Planning Nexhati Jakupi and the director of USAID's Primary Education Keith Prenton. Many popular music stars also participated in the event.

Tuesday, April 27, 2010

USAID PEP/PET Shkollat e Gjelbra


Progarmi Maqedonas “Shkollat e gjelberta” është rezultat i fushatës së USAID-it për të promovuar ambijent të qendrueshem arsimor dhe vetedijshmerin ne shkollat fillore të Maqedonisë. Programi “Shkollat e gjelbra” është sponzoruar prej USAID-it Proekti për Arsimin Fillor (I menaxhuar nga Akademia per Zhvillimin e Arsimit-AED) dhe USAID Projekti për reciklimin e plastikës ( I menaxhuar nga OJQ,MDC, Ti.Net).

I themeluar në vitin 2006, Proekti për arsimin fillor (PEP) ka renovuar 80 shkolla në Maqedoni, i fokusuar në përdorimin e energjisë,materijalet efikase dhe teknologjisë të qëndrueshme, duke e lehtësuar diskutimin për ruajtjen e energjisë së rëndësishme. Me mbarimin e proektit në vitin 2011, PEP synon të renovoj më së paku 100 shkolla, ndërimin, renovovimin, e dritareve, dyerve, sistemin ngrohës, çatit dhe izolimin. PEP-i me partnerin Projektin e Reciklimit të Plastikës kanë rezultuar në krijimin e “Klubi i Gjelbër”.

Klubet janë themeluar në pesë pilot shkolla, gjat vitit shkollor të 2008-ës dhe 2009-ës. Në vitin aktual shkollor, 15 shkolla shtesë janë përfshirë në këtë program, duke përdorur doracakun e zhvilluar nga pilot shkollat. 20 shkolla punojnë në katër tema për ambijentit, releavante për shkollat siç janë: efikasiteti energjisë, kursimi i ujit, menaxhimi me mbeturinat dhe transporti. Duke percjellur ISO 1400 standardet për menaxhim me ambientin, matin harxhimin e energjisë te shkollat, si janë duke i perdorur mbeturinat te cilat jan te prodhuar dhe si përdoret transporti. Bazuar në dhënat e fituara, ato dizajnuan dhe implementuan projekt për përmirësimin e efikasitetit të energjisë në shkollat, të reduktojnë perdorimin e ujit dhe menaxhimin më të mire të mbeturinave dhe të promovojnë mjete miqesore të ambientit për transportim.

Me ndihmën e drejtorëve dhe këshilltarëve të shkollave, fushata e nxënësve është zgjëruar duke përfshirë komunitetin më të gjërë, ku do të bëhet shpërndarja e materijaleve edukative ngritjen e vetëdijes dhe duke punuar projekte. Fonde për materijjalet, aktivitetet dhe fushatat janë të siguruara kryesisht nga USAID-i, dhe me donacion tjetër prej komunave prej 800 dollarëve, për secilën shkollë.
Per informata me te hollesishme, ju lutemi vizitoni web faqen tonë:
www.greenschools.org/mk www.pep.org/mk

УСАИД ПЕП/ПЕТ Зелени Училишта
Програмата “Зелени училишта”, во Македонија, е резултат на кампања на УСАИД која промовира одржливост на животната средина, едукација и јавна свест во рамките на основните училишта во Македонија. “Зелени училишта” е финансирана од УСАИД Проектот за основно образование (раководена од страна на Академијата за развој на образованието - AED) и УСАИД Проектот за рециклирање пластика (раководен од локална НВО, MDC - Ti.Net).

Основан во 2006, Проектот за основно образование (ПЕП) има реновирано 80 училишта во Македонија. Фокусирајќи се на користење на енергетски ефикасни материјали и одржливи технологии, проектот поттикнува дискусии кои ја нагласуваат важноста за зачувување на енергијата. До завршувањето на проектот, во 2011, ПЕП има за цел да реновира барем 100 училишта. Тие ги заменуваат, реновираат и обновуваат компонентите како што се прозорците, вратите, системите за греење, покривите и изолацијата. Партнерството на ПЕП со Проектот за рециклирање пластика резултираше со креирањето на “Зелените клубови”.

Клубовите беа основани во пет пилот училишта, во текот на учебната година 2008-2009. Во тековната учебна година, 15 дополнителни училишта се приклучија на програмата, користејќи прирачник за проектот кој беше развиен од пилот училиштата. Овие 20 училишта работат на четири еколошки теми кои се значајни за училиштата: енергетска ефикасност, зачувување на водата, управување со отпадот, и превозот. Следејќи го ISO 14000 стандардот за управување со животната средина, тие ја мерат количината на употребена енергија во училиштето, создавањето на отпад и навиките за превоз. Врз основа на добиените податоци, тие создаваат и имплементираат проекти со цел да ја подобрат енергетската ефикасност на училиштето, да се намали употребата на вода и создавање на отпад, и да се промовираат еколошки форми на превоз.

Со помошта на директорите на училиштата и советниците, кампањите на учениците се проширија и ја вклучија пошироката заедница, преку дистрибуција на едукативни материјали за подигнување на јавната свест и проекти за акција. Средствата за материјали, активности и кампањи се претежно донирани од УСАИД, со дополнителна донација од 800 американски долари од секоја општина.
За повеќе информации, ве молиме посетете ги нашите веб страни:
www.greenschools.org/mk
www.pep.org/mk

USAID PEP/PET Green Schools


Macedonia’s “Green Schools” program is the result of a USAID campaign to promote environmental sustainability, education, and awareness within the primary schools in Macedonia. The “Green Schools” program is sponsored by USAID’s Primary Education Project (managed by the Academy for Educational Development - AED) and USAID Plastic Recycling Project (managed by a local NGO, MDC Ti.Net).

Founded in 2006, the Primary Education Project (PEP) has renovated 80 schools in Macedonia, focusing on using energy-efficient materials and sustainable technologies, while facilitating discussions to highlight the importance of energy conservation. By the completion of the project in 2011, PEP aims to renovate at least 100 schools, replacing, renovating and updating components such as windows, doors, heating systems, roofs, and insulation. PEP’s partnership with the Plastic Recycling Project has resulted in the creation of on-campus “Green Clubs”.


The clubs were founded in five pilot schools, during the 2008-2009 school year. In the current school year, 15 additional schools have joined the program, using a project manual developed by the pilot schools. The 20 schools work on four environmental themes relevant for schools: energy efficiency, water conservation, waste management, and transportation. Following the ISO 14000 environmental management standard, they measure schools’ energy and waste usage, waste production and transportation habits. Based on the acquired data, they design and implement projects to improve the energy efficiency of the school, to reduce water usage and waste production, and to promote environmentally friendly means of transportation.


With the help of the schools’ directors and advisors, the students’ campaigns are expanded to include the greater community through the distribution of educational and awareness raising materials and action projects. Funds for the materials, activities and campaigns are provided primarily by USAID, with a supplementary donation of 800 USD from each local municipality.

For more information, please visit our websites:

www.greenschools.org/mk

www.pep.org/mk